Asmira İK Politikası

Giriş

Asmira Group olarak, bir işletmenin en değerli sermayesinin insan olduğunu bilerek, işletmenin hedefleri ve başarıya ulaşarak değer yaratabilmesi arasındaki köprüyü insanın emeğinin inşa ettiğinin bilincindeyiz. Bu nedenledir ki, aynı hedef etrafında bir araya toplanmış ve amaç birliği edinmiş farklı kültür, dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel kimlik, yaş ve altyapıdaki insanları büyük bir saygı ile benimseyip, çok sesliliğin evrenselliğine inanıyoruz. Bu girişten sonra yer alan İK’ya dair tüm yöntem ve süreçlerde, yukarıda bahsi geçen “fırsat eşitliği” ve “insana değer” ilkelerinin temel oluşturduğu unutulmamalıdır. Asmira Group insan odaklı bir iş felsefesi benimseyerek değer yaratmayı kendine görev edinmiştir.

Paylaşılan Manifesto

Asmira Group Manifesto’su altında paylaşılan; bağlılık, güvenilirlik, dürüstlük, çalışkanlık, yaratıcılık, yenilikçilik, çevreye duyarlılık, saygınlık gibi değerlerin tümü çalışanlar tarafından bir örgüt kültürü olarak benimsenir. Tüm yöneticilerin en önemli görevlerinden biri, manifestoda yer alan değerlerin kendilerine bağlı iş görenler tarafından benimsenmesini sağlayarak tüm iş yapış süreçlerinde iç ve dış paydaşlarla en iyi şekilde iletişime geçmektir. İş değerlerimiz, vizyonumuza ulaşırken bize ışık tutan rehber niteliği taşımaktadır. Söz konusu değerlerden ödün vermeyen bir yönetim ve liderlik anlayışı, tüm organizasyonu kucaklamaktadır.

İşe Alım Süreçleri

Kalifiye iş gücünü çekerek, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak Asmira Group’un stratejik insan kaynakları yönetiminin bir parçasıdır. İşe alımlarda doğru kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilerek, oryantasyonlarının ve örgüt içi sosyalleşmelerinin en hızlı şekilde gerçekleşmesi ve kurum içi kariyer gelişimlerinde en etkin personel gelişim trendini yakalamaları hedeflenir. Şirket içindeki açık bir pozisyon için verilen ilanın yayınlanması ile başlayan süreçte; psiko-teknik, psiko-sosyal yeterliliklerle, iş yetkinliği bilimsel metotlarla ölçümlenerek, en doğru adayın işe yerleştirilmesi ve örgüt kültürüne adapte edilerek, uzun dönemli karşılıklı fayda ilkesine dayalı bir iş ilişkisi geliştirilmesi sağlanır.

Eğitim Ve Öğrenme

Eğitim Asmira Group için olmazsa olmazların başında gelir. Tüm iş görenlerin, yeni bilgiyi edinme ve mevcut bilgi birikimlerini güncelleyerek bir üst seviyeye çıkarmaları teşvik edilir. Departmanlar ve insan kaynakları tarafından belirlenen eğitim gereksinimleri kurum içinden ve kurum dışından tedarik edilir. Bireyler, kendi profesyonel alanları dışında, farklı mecralardan beslenmeleri için kişisel gelişim sağlamaları için cesaretlendirilir. Çok sesli bir düşünüş için gerek duyulan ek beceriler, işin zenginleşmesini ve yaratılan değerin daha verimli olmasını hızlandırır. Bu nedenle, yeteneklerin çeşitlendirilmesi için gerekli eğitimlerin alınması kurum kültür ve politikasının bir parçasını oluşturur. Asmira Group, öğrenmeyi örgütsel düzeyde de bir strateji olarak kabul eder.

İşveren Beklentileri ve Kuralları

Tüm işe alımlarda istisnasız 2 ay bir deneme süresi söz konusudur. İşe alımla birlikte, iş görene tebliğ edilen ASMİRA GROUP HR KİT içinde yer alan manuel’de, iş görenin edinmesi gereken temel bilgiler ve yönlendirmeler yer alır. Manuel’in iş gören tarafından detaylı bir şekilde incelemesi ve kendinden beklenen rol, sorumluluk ve performans kriterlerinin anlaşılması beklenir. Bu süre zarfında iş görenin yeni işine ve işyerine adapte olması için ilgili birim yöneticileri tarafından her türlü gerekli teknik ve sosyal yönlendirmeler yapılır. Belirli periyodlarda iş görene oryantasyon ve sosyalleşme sürecinde geri bildirimler yapılarak, kişilerin süreçle ilgili bilgilendirilmeleri sağlanır.

Esneklik ve Dinamizm

Asmira Group, en az seviyede hiyerarşi ve en etkin iletişim anlayışı ile esnek ve dinamik bir örgüt yapısına sahiptir. Katmanların azlığı ve yatay örgütlenmenin en üst seviyede olması sayesinde, çevik bir yapıyı hayata geçirmeyi başaran Asmira; yaratıcı, inovatif, alışılmışa meydan okuyan bir dinamizmle hareket eder. Yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik eden, iş görenlerin bireysel olduğu kadar kolektif olarak da üretimlerini destekleyen ve ödüllendiren elverişli bir çalışma ortamı sunularak, iş görenlerin deneyim havuzu oluşturmaları sağlanır. Uzun vadede hem iş görenlerin hem de işletmenin potansiyelini gerçekleştirerek, katma değer sağlaması esas hedeftir.